24/7 helpdesk op Bali
Persoonlijke service
Van villa tot excursie
Al 10 jaar Bali specialist

Privacy policy

Privacy policy

Privacy policy en Cookiebeleid

BALI BUNGALOW RENT hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BALI BUNGALOW RENT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze  doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van  jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze  respecteren.

Als BALI BUNGALOW RENT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BALI BUNGALOW RENT
Schout Backstraat 2
5037MK Tilburg
info@balibungalowrent.com
Kvk: 67127363

Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt BALI BUNGALOW RENT
BALI BUNGALOW RENT verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan BALI BUNGALOW RENT hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan de website en/of het lezen van nieuwsbrieven en/of persoonsgegevens die BALI BUNGALOW RENT heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals zakelijke Sociale Media platforms. Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens door jou verstrekt
– Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën
– Persoonsgegevens verkregen uit andere openbare bronnen zoals sociale media platforms en openbare registers
– Persoonsgegevens die BALI BUNGALOW RENT heeft ontvangen in het kader van het lidmaatschap en daaraan verwante  diensten

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door BALI BUNGALOW RENT verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het maken van een reservering
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Het nakomen van wettelijke verplichtingen
– Het onderhouden van contact met jou
– Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties
– Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken
– Het maken van gebruikersstatistieken van de website van BALI BUNGALOW RENT

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voornaam, achternaam
– Adres
– Zakelijk (persoonlijk) werkmailadres
– Telefoonnummer / mobielnummer
– Vluchtgegevens

Gronden van de verwerking van persoonsgegevens
BALI BUNGALOW RENT verwerkt de persoonsgegevens uitsluiten op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:
-Toestemming:
Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
– Uitvoering van de overeenkomst:
Wij verwerken persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de (leden)overeenkomst of andere soort noodzakelijk is.
– Wettelijke verplichting
– Gerechtvaardigd belang
BALI BUNGALOW RENT gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om je op de hoogte te houden via nieuwsbrieven en commerciële e-mails.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
– Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst  hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
– Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
BALI BUNGALOW RENT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– technische: 
– virusscanner en software tegen malware-aanvallen;
– het periodiek maken van back-ups
– organisatorische: 
– het opstellen van een verwerkingsovereenkomst met derden over verwerking van bestanden;
– het houden van adequaat toezicht op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving.

Rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben.
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

 

COOKIEBELEID 

BALI BUNGALOW RENT maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van je computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste functionele cookies 
Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website.

Google Analytics-cookies  

  • Wij maken gebruik van Google Analytics
  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google

Plaatsen van niet functionele cookies 
Wij maken geen gebruik van niet-functionele cookies.

Blokkeren van cookies 
Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van je internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als je cookies blokkeert, kan je onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies 
Geplaatste cookies kun je zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser, verwijder de cookies via Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/be-nl/of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Vragen 
We helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt. Mail hiervoor naar info@balibungalowrent.com

×

Hallo!

Hoe kunnen wij u helpen? Klik op de naam of foto en stel uw vraag via Whatsapp.

× Hoe kunnen we helpen?